Artemis Touch

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Gabinet masażu i rehabilitacji w Rzeszowie

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ARTEMIS-TOUCH.PL


I. CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie www.artemis-touch.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.

2. Stronę Serwisu prowadzi Magdalena Majcher, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARTEMIS TOUCH GABINET MASAŻU I REHABILITACJI MAGDALENA MAJCHER, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Popiełuszki 26 C, 35 – 328 Rzeszów, NIP 7941833032, REGON 521469340, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.

3. Serwis umożliwia przeglądanie informacji dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę poza stroną Serwisu oraz możliwość rezerwacji tych usług za pośrednictwem formularza rezerwacji. Za pośrednictwem Serwisu możesz również skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia warunków zakupu bonu podarunkowego.

4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: artemis.touch@onet.pl;
  • pod numerem telefonu: +48 575 265 525;
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.

5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.


II. SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać rezerwacji terminu Zabiegu. Poprzez Formularz rezerwacji, Użytkownik wybiera rodzaj Zabiegu, termin i godzinę jego wykonania spośród dostępnych wolnych terminów i godzin prezentowanych w Formularzu;

Formularz ,,Zamów bon podarunkowy’’ – interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w celu omówienia warunków zakupu bonu podarunkowego. Do zakupu bonu dochodzi poza Serwisem w ramach odrębnej umowy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji – umowa zawierana w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach określonych w pkt V niniejszego Regulaminu;

Usługa rezerwacji/Rezerwacja – usługa polegająca na zarezerwowaniu terminu i godziny Zabiegu, spośród terminów i godzin dostępnych w ramach Formularza rezerwacji;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zabieg – usługa świadczona przez Usługodawcę poza Serwisem, w ramach odrębnej umowy, w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza rezerwacji; Zabiegi mają charakter relaksacyjny i rehabilitacyjny;


III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:

  • urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,
  • dostępu do poczty elektronicznej,
  • najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;
  • programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.

3. Użytkownik powinien pamiętać, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall.

4. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jej działanie.

5. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

2.1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, przeglądania wybranych opinii pobranych z profili w Facebook oraz w Google Maps, udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;

2.2. przekierowania na zewnętrzne social media,

2.3. udostępniania interaktywnego Formularza rezerwacji.

2.4. udostępniania interaktywnego Formularza ,,Zamów bon podarunkowy’’.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

5. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media m.in. w postaci Facebooka oraz Instagrama jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.

7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Formularza rezerwacji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza za pośrednictwem dedykowanego przycisku, który się pod nim znajduje.

8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Formularza ,,Zamów bon podarunkowy’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania formularza za pośrednictwem dedykowanego przycisku, który się pod nim znajduje.

9. Po wysłaniu przez Użytkownika wiadomości za pośrednictwem Formularza ,,Zamów bon podarunkowy’’ Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem, w celu ustalenia warunków zakupu bonu, do którego dochodzi poza Serwisem Internetowym.


V. REZERWACJA

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu dokonanie Rezerwacji terminu Zabiegu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Celem Rezerwacji jest dokonanie zarezerwowania terminu, w którym na rzecz Użytkownika świadczona ma być usługa Zabiegu.

2. Usługodawca na stronie Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usługi rezerwacji, w szczególności w postaci prezentowania dostępnych terminów oraz godzin wykonania Zabiegu.

3. Użytkownik zainteresowany dokonaniem Rezerwacji, może jej dokonać za pośrednictwem Formularza rezerwacji. Użytkownik w Formularzu rezerwacji wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane niezbędne do dokonania Rezerwacji, wybiera dostępny termin i godzinę Zabiegu oraz wybiera rodzaj Zabiegu, spośród Zabiegów dostępnych do wyboru za pośrednictwem Formularza rezerwacji.

4. Po wysłaniu Formularza rezerwacji zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie Serwisu, dochodzi do złożenia Rezerwacji w formie elektronicznej, co stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi rezerwacji. Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji.

5. Umowa o świadczenie Usługi rezerwacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawców w Serwisie Internetowym.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towarów lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku: Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawcy wykonali w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawców utraci prawo odstąpienia od Umowy.


VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

1.1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

1.2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcom danych,

1.3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

1.4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawców, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

3. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

3.2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcami;

3.3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

3.4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ARTEMIS TOUCH GABINET MASAŻU I REHABILITACJI MAGDALENA MAJCHER, ul. Popiełuszki 26 C, 35 – 328 Rzeszów, na adres poczty elektronicznej: artemis.touch@onet.pl lub pod numerem telefonu: +48 575 265 525.

2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji, Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.


IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawcy zbierają i przetwarzają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Pliki do pobrania